Le Dinh Chien, Tác giả tại Công Ty TNHH Nhơn Việt - Trang 2 trên 7