Le Dinh Chien, Tác giả tại Công Ty TNHH Nhơn Việt - Trang 3 trên 7