Le Dinh Chien, Tác giả tại Công Ty TNHH Nhơn Việt - Trang 4 trên 7