Le Dinh Chien, Tác giả tại Công Ty TNHH Nhơn Việt - Trang 7 trên 7