BÁO GIÁ DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG

I. DIỆT CÔN TRÙNG

1. Diệt công trùng

Diện tích phun: Diện tích < 1.000 m2

Đơn vị tính: m2

Đơn giá ( m2/ lần phun ): 3,000

 

Diện tích phun: 1.000 m2< Diện tích < 10.000 m2

Đơn vị tính: m2

Đơn giá ( m2/ lần phun ): 2,500

 

Diện tích phun: 10.000 m2< Diện tích < 20.000 m2

Đơn vị tính: m2

Đơn giá ( m2/ lần phun ): 2,000

 

Diện tích phun: 20.000 m2< Diện tích < 30.000 m2

Đơn vị tính: m2

Đơn giá ( m2/ lần phun ): 1,500

 

Diện tích phun: Diện tích < 1.000 m2

Đơn vị tính: m2

Đơn giá ( m2/ lần phun ): 1,000

 

Diện tích phun: Diện tích khác

Đơn vị tính: m2

Đơn giá ( m2/ lần phun ): Thỏa thuận

 

Ghi chú

Các loại Côn trùng: Gián, mối, Muỗi, Ruồi, Kiến, Rệp, rận, bọ xít, ong ong, ve chó, nhện, bò cạp , rết