BÁO GIÁ DỊCH VỤ SƠN NƯỚC NHÀ CAO TẦNG

I. THƯƠNG HIỆU DULUX

1. Sơn Dulux bóng cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 50.000đ – 65.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 5-10 năm

 

2. Sơn Dulux mịn cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 45.000 – 50.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3 năm

 

II. THƯƠNG HIỆU JUTUN

1. Sơn Jotun bóng cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 50.000đ – 65.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3-7 năm

 

2. Sơn Jotun mịn cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 45.000 – 50.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3 năm

 

III. THƯƠNG HIỆU KOVA

1. Sơn Kova bóng cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 65.000đ – 75.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3-10 năm

 

2. Sơn Kova bán bóng cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 50.000đ – 65.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3-7 năm

 

3. Sơn Kova mịn cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 35.000đ – 45.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3 năm

 

IV. THƯƠNG HIỆU NIPPON

1. Sơn Nippon bóng cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 50.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3-7 năm

 

2. Sơn Nippon mịn cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 40.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3 năm

 

V. THƯƠNG HIỆU MYKOLOR

1. Sơn Mykolor bóng cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 60.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3-10 năm

 

2. Sơn Mykolor mịn cao cấp

Đơn vị tính: m2

Đơn giá (đồng): 45.000đ

Số lớp sơn: 1 lớp lót và 2 lớp màu

Bảo hành: 3-7 năm